Podkarpackie Historia szkoły

Edukacja

HISTORIA SZKOŁY


Liceum Pielęgniarstwa


1961      Utworzenie 4-letniego Liceum Pielęgniarstwa
             Stanowisko dyrektora obejmuje Adam Kantorek

1962      Utworzenie Liceum Pielęgniarstwa o 5-letnim cyklu nauczania

1971     Utworzenie Liceum Medycznego

1973     Stanowisko dyrektora obejmuje Aurelia Wojciak

1976      Utworzenie Medycznego Studium Zawodowego kształcącego w zawodach:

                  Pielęgniarka - 1976   

                  Opiekunka dziecięca - 1980

                  Higienistka stomatologiczna - 1981

                  Technik fizjoterapii - 1987

             Stanowisko dyrektora obejmuje Aurelia Wojciak

1991     W Liceum Medycznym wprowadza się kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca

             Stanowisko dyrektora obejmuje Jadwiga Berbecka

1994     Tworzy się Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

               z połączenia  szkół Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego

1999     Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie  kształcenia dietetyk

             Stanowisko dyrektora obejmuje Józefa Burgat.

2000     Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia terapeuta zajęciowy

             i ratownik medyczny

2005     Otwiera się nowy kierunek kształcenia -  technik masażysta

             Następuje przekształcenie dotychczasowego Zespołu Szkół Medycznych

             im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli w publiczną szkołę policealną
             o nazwie Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

2006      Stanowisko dyrektora obejmuje Andrzej Koluch

2009     Wprowadzono nowy zaoczny kierunek kształcenia  opiekun medyczny

2010     Wprowadzono nowy kierunek technik usług kosmetycznych

2013       Stanowisko p.o dyrektora obejmuje Teresa Busch.

2013       Stanowisko dyrektora obejmuje Genowefa Samołyk.

2014    Tworzy się Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

            w Stalowej Woli z połaczenia w zespół szkół:  istniejacej  Medycznej  Szkoły Policealnej

              im.Hanny Chrzanowskiejw Stalowej Wolii nowo utowrzonej  Policealnej Szkoły

              Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli. 

              Stanowisko  p.o dyrektora  obejmuje Genowefa Samołyk.

 2015    Stanowsiko dyrektora szkoły obejmuje Genowefa Samołyk

2018     Stanowisko p.o. dyrektora szkoały obejmuje Robert Grzyb

2019 Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Robert Grzyb

2019 Zlikwidowano Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych w Stalowej Woli

Poprawiony (wtorek, 21 lipca 2020 07:25)

 

PATRON SZKOŁY


PATRON SZKOŁY

 

alt HANNA CHRZANOWSKA

       Hanna Chrzanowska, córka Ignacego Chrzanowskiego prof. UJ i Wandy Szlenkier, urodziła się 7 X 1902 r.  w Warszawie. Jej dziadkowie po stronie matki to znani warszawscy przemysłowcy, zaś dziadkowie po stronie ojca, to podlascy ziemianie. Obie rodziny znane były z działalności charytatywnej, z tym, że dziadkowie po stronie matki byli wyznania ewangelickiego, dziadkowie zaś po stronie ojca, katolicy. To było jedną
z przyczyn, że w domu rodzinnym p. Hanny nie było większego zaangażowania religijnego. Podstawowe wykształcenie p. Hanna otrzymała w swoim domu rodzinnym, szkołę średnią ukończyła
u Sióstr Urszulanek w Krakowie. Po zdaniu matury wraz z koleżanką zaangażowała się w niesienie pomocy żołnierzom w czasie wojny bolszewickiej.

       W 1922 r. podejmuje studia w nowootwartej Szkole Pielęgniarstwa
w Warszawie, które kończy wysoką oceną. Korzysta z przyznanego jej rocznego stypendium i wyjeżdża do Francji, by tam przypatrzyć się bliżej organizowaniu pomocy chorym. Od 1926 do 1929 r. pracuje jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od 1929 do 1939 roku redaguje miesięcznik "Pielęgniarka Polska".  Dużo publikuje z dziedziny pielęgniarstwa. W tym okresie widać u niej coraz większe zbliżenie się do Boga. Odzwierciedlają to jej publikacje z tego okresu i udział w pracach przy organizowaniu katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich w roku 1937.

       Po wybuchu wojny w 1939 r. przyjeżdża do Krakowa. Tutaj dotyka ją dramat wojenny. Jej ojca aresztują Niemcy i wywożą wraz z innymi profesorami do obozu, gdzie umiera. Brat p. Hanny, Bogdan Chrzanowski, zmobilizowany w 1939 r. został zamordowany w Kozielsku. P. Hanna nie załamuje się. Angażuje się w działalność charytatywną w Obywatelskim Komitecie Pomocy, któremu przewodniczył Ks. Arcybiskup Adam Stefan Sapieha, następnie, z chwilą powołania Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), pracuje w dziale Opieki nad Uchodźcami           
i Wysiedlonymi. Organizuje dla nich kwatery, posiłki, szuka miejsc do pracy. Szczególną troską otacza dzieci w tym i żydowskie. Organizuje dla nich kolonie, stara się umieścić sieroty w moralnie dobrze ustawionych rodzinach. Pod koniec wojny śpieszy z pomocą wysiedlonym z Warszawy. W tym czasie jej życie religijne coraz bardziej się pogłębia. Nie afiszuje się z tym, ale widać było, że przeżycia, które przeszła, bardzo wpłynęły na jej stan duchowy. Widać też, że jej życie wewnętrzne koncentruje się przede wszystkim w Eucharystii i niesieniu pomocy bliźniemu w duchu ewangelicznym.

       Po ustaniu wojny i po otwarciu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarsko - Położniczej w Krakowie, pracuje jako kierownik działu pielęgniarstwa społecznego i domowego kładąc na wykładach duży nacisk na solidne przygotowanie uczennic do pielęgnowania chorych w warunkach domowych. Wspólnie z uczennicami odwiedza obłożnie chorych, służąc im radą i pomocą podczas odbywanych praktyk.

       Przez krótki czas pełni funkcję dyrektorki szkoły Pielęgniarstwa psychiatrycznego w Kobierzynie.
Po niespodziewanej likwidacji tej szkoły przez komunistyczne władze, p. Hanna, której postawa religijna była dla nich przeszkodą, była zmuszona przejść na wcześniejszą emeryturę. Będąc w pełni sił, znając sytuację chorych pozostających w domach, podjęła się zorganizowania opieki nad obłożnie chorymi i opuszczonymi na terenach parafii krakowskich przy pełnej aprobacie władz kościelnych. Potrafiła zdobyć pomoc materialną dla tej pracy jak również zwerbować osoby chętne do współpracy: to jest pielęgniarki, znajomych, studentów, czy Siostry Zakonne. Przyuczała rodziny i sąsiadów do prostych posług przy obłożnie chorych. Ona też pierwsza w Polsce zaczęła organizować rekolekcje dla chorych. Dzięki ogromnej kulturze i wytrwałości w działaniu
Hanna zyskiwała coraz więcej zwolenników jak i powszechne uznanie.

       Skąd miała tyle sił? Jej bliscy często widywali ją w kościele Sióstr Karmelitanek Bosych, znajdującym się
w sąsiedztwie jej mieszkania, zatopioną w modlitwie. Była niezwykle roztropna i taktowna troszczyła się
o sprawy duchowe chorych, nie przejmowała roli duchownych, ale umiała wyczuć moment, kiedy zaistniała potrzeba np. wezwanie księdza do chorej, możliwość odprawienia Mszy Świętej w mieszkaniu chorego, chętnie śpieszyła z pomocą. P. Hanna w sposób heroiczny wypełniała przykazanie miłości bliźniego. To bliscy podkreślali.

       Od 1966 r. już cierpiała z powodu choroby nowotworowej. Poddała się operacji. Choroba jednak drążyła jej organizm i doprowadziła do zgonu, który nastąpił 29 kwietnia 1973 r.

       Kondukt pogrzebowy p. Hanny prowadził Ks. Kardynał Karol Wojtyła. W tym celu specjalnie przyjechał do Krakowa, brał bowiem udział w konferencji Episkopatu Polski. Pogrzeb nie miał charakteru żałoby, ale zadumy.
Był on jedną wielką manifestacją ludzi wszelkiego stanu. Wzruszenie budziła wielka liczba chorych na wózkach, którzy chcieli, pełni wdzięczności, odprowadzić swoją opiekunkę "cioteczkę" na cmentarz. Kazanie wygłosił sam Ks. Kardynał. Powiedział m.in. "Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas, że byłaś taką jaką byłaś z tą Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym żarem, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: 'błogosławieni miłosierni'. Dziękujemy Panu Bogu za to życie, które miało taką wymowę, które pozostawiło nam świadectwo tak bardzo przejrzyste, tak bardzo czytelne ... Niech Twoją nagrodą będzie sam Pan, niech promieniowanie Twojej posługi trwa wśród nas
i wszystkich nas nieustannie uczy jak służyć Chrystusowi w bliźnich".

       Osoby bliżej znające p. Hannę są przekonane, że cieszy się już chwałą nieba. Dlatego też wielokrotnie podnosiły się głosy, by otworzyć proces kanonizacyjny, który wykaże świętość p. Hanny, jej heroiczne cnoty czy łaski otrzymane za jej wstawiennictwem. Proces ten został otwarty 3 listopada 1998 r.


Poprawiony (wtorek, 21 września 2010 14:23)

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

MEDYCZNO-SPOŁECZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W STALOWEJ WOLIKIEROWNICTWO

DYREKTOR


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


ADMINISTRAC
 
 GŁOWNY       STARSZY       SEKRETARZ
 
KSIĘGOWY     REFERENT       SZKOŁY


PRACOWNICY OBSŁUGI

KONSERWATOR    SPRZĄTACZKI

Poprawiony (poniedziałek, 11 maja 2020 10:16)

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY


MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W STALOWEJ WOLI 

jest publiczną szkołą  kształcącą w zawodach:

 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM.HANNY CHRZANOWSKIEJ   W STALOWEJ WOLI

Technik masażysta           

Technik elektroradiolog 

Technik farmaceutyczny

Higienistka stomatologiczna   

Opiekun medyczny                        

Technik usług kosmetycznych       

Technik sterylizacji medycznej    

Opiekunka dziecięca

                               

PODKARPACKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STALOWEJ WOLI

 


Celem szkoły jest

 Umożliwienie zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej lub dokonania świadomego wyboru  dalszego kierunku kształcenia.

 

Nauka w Szkole trwa:

 2 lata i jest prowadzona w systemie dziennym (technik masażysta, higienistka stomatologiczna)

2,5 roku i jest prowadzona w systemie dziennym (technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny)

1 rok i jest prowadzona w systemie zaocznym (opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej)

2 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym (technik usług kosmetycznych)

2 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym (opiekunka dziecięca)

 

 

 

Zajęcia w Szkole prowadzone są:

w formie wykładów, ćwiczeń, praktyk

Poprawiony (poniedziałek, 11 maja 2020 10:13)

 

STATUT

Poprawiony (czwartek, 13 lutego 2020 10:43)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty